Тендерийн зар БА/7

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
 
Огноо:   2018 оны 2 дугаар сарын 7- ны өдөр
Зээлийн дугаар ба нэр: МОН-2963, “Эрүүл Мэндийн Салбарын Хөгжил Хөтөлбөр 4,5” Нэгдсэн  төсөл
Гэрээний дугаар ба нэр:      БА/7, Баянгол, Чингэлтэй, Хануул, Налайх, Багануур дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, Сүхбаатар, Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нян судлалын лаборатор, ариутгалын төв тасгийн барилгын засварын ажил гүйцэтгэх 
 
Тендер хүлээн авах эцсийн огноо ба цаг: 2018 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр, 16 цаг 30 мин
 
1. Монгол улс Азийн Хөгжлийн Банк (цаашид “АХБ” гэх)-наас “Эрүүл Мэндийн Салбарын Хөгжил Хөтөлбөр 4,5” Нэгдсэн   төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зээл авсан ба энэхүү санхүүжилтийн тодорхой хэсгийг дээр дурдсан Баянгол, Чингэлтэй, Хануул, Налайх, Багануур дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, Сүхбаатар, Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нян судлалын лаборатор, ариутгалын төв тасгийн барилгын засварын ажил гүйцэтгэх гэрээнүүдийн хүрээнд хийгдэх төлбөрт ашиглана. Тендер шалгаруулалт нь АХБ-ны эрх бүхий орны /5-р бүлэгт тусгасан/ харъяат чадварын шаардлага хангасан тендерт оролцогчдод нээлттэй байна.
 
2. Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичигт тодорхойлсны дагуу нэг эсхүл хэд хэдэн гэрээний шалгаруулалтад оролцох боломжтой. Нэгээс дээш тооны гэрээ байгуулах эрх олгогдсон тохиолдолд үнийн хөнгөлөлт эдлэх саналтай тендерт оролцогчдын хувьд энэхүү үнийн хөнгөлөлтүүд нь Тендер ирүүлэх маягтад тусгагдсан байгаа нөхцөлд энэхүү саналаа гаргаж болно.
 
3.Эрүүл мэндийн яам  (цаашид “захиалагч” гэх) эрх бүхий тендерт оролцогчдоос 
Баянгол, Чингэлтэй, Хануул, Налайх, Багануур дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, Сүхбаатар, Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нян судлалын лаборатор, ариутгалын төв төв тасгийн барилгын засварын ажил гүйцэтгэх нийт 8 багц
 
Тендер 1
Багц 1: Баянгол дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн нян судлалын лабораторийн барилгын завсарын ажил;
Багц 2: Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн нян судлалын лаборатор, ариутгалын төв тасгийн барилгын завсарын ажил;
Багц 3: Чингэлтэй дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн нян судлалын лаборатор, ариутгалын төв тасгийн барилгын завсарын ажил;
Багц 4: Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн нян судлалын лаборатор, ариутгалын төв тасгийн барилгын завсарын ажил
Багц 5: Хануул дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн нян судлалын лаборатор, ариутгалын төв тасгийн барилгын завсарын ажил
 
Тендер 2
Багц 1: Налайх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн нян судлалын лабораторийн барилгын завсарын ажил
Багц 2: Багануур дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн нян судлалын лабораторийн барилгын завсарын ажил
Багц 3: Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нян судлалын лабораторийн барилгын завсарын (цаашид “ажил” гэх) ажлыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
 
4. Энэхүү тендер шалгаруулалтыг АХБ-ны дотоодын өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтын аргаар явуулна.
 
5. Зөвхөн доор дурдсан чадварын үндсэн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан4 эрх бүхий тендерт оролцогч энэхүү тендер шалгаруулалтад оролцоно:
 
A. Туршлагын үндсэн шалгуур:
 • Хийж гүйцэтгэсэн барилгын ажлын нийт мөнгөн дүнг жил жилээр харуулсан жагсаалт ирүүлэх шаардлагатай онууд буюу жилийн тоо: сүүлийн 3 жил буюу 2015, 2016, 2017 оных.
 • Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: 2015, 2016, 2017 оных. Борлуулалтын орлогын нийт мөнгөн дүнгийн дундаж үзүүлэлтийг нь тооцох жилийн тоо: Сүүлийн 3 жил (2015, 2016, 2017)
 • Тусгай зөвшөөрлийн нэр ба дугаар
 
Барилгын засварын ажил 
2.1.1. Барилгын засвар, засал чимэглэл, орчны тохижилт 
2.2.1. Барилгын дотор халаалт, салхивч, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар  шугам сүлжээний угсралт;
2.2.2. Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, Холбоо дохиолол,  интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
 
Б. Санхүүгийн шалгуур үзүүлэлт:
 
Тендер 1
o Багц 1: Баянгол дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгийн нян судлалын лабораторийн барилгын завсарын ажил
 • Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ хамгийн багадаа 200,955,018.00₮ байх.
 • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн нь 200,955,018.00 ₮-өөс багагүй байх.
 • Тендерт оролцогч нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хамгийн багадаа 1 ижил төстэй гэрээний үндсэн гүйцэтгэгчээр оролцсон байх. Мөн энэхүү гэрээний дүн нь 160,000,000.00₮-ээс багагүй эсвэл тэнцүү байх.
Багц 2: Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн нян судлалын лаборатор, ариутгалын төв тасгийн барилгын завсарын ажил
 • Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ хамгийн багадаа 138,186,298.00₮ байх.
 • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн нь 138,186,298.00 ₮-өөс багагүй байх.
 • Тендерт оролцогч нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хамгийн багадаа 1 ижил төстэй гэрээний үндсэн гүйцэтгэгчээр оролцсон байх. Мөн энэхүү гэрээний дүн нь 110,000,000.00₮-ээс багагүй эсвэл тэнцүү байх.
Багц 3: Чингэлтэй дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн нян судлалын лаборатор, ариутгалын төв тасгийн барилгын завсарын ажил 
 • Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ хамгийн багадаа 154,465,610.00₮ байх.
 • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн нь 154,465,610.00 ₮-өөс багагүй байх.
 • Тендерт оролцогч нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хамгийн багадаа 1 ижил төстэй гэрээний үндсэн гүйцэтгэгчээр оролцсон байх. Мөн энэхүү гэрээний дүн нь 125,000,000.00₮-ээс багагүй эсвэл тэнцүү байх.
Багц 4: Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн нян судлалын лаборатор, ариутгалын төв тасгийн барилгын завсарын ажил
 • Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ хамгийн багадаа 185,225,881.00₮ байх.
 • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн нь 185,225,881.00 ₮-өөс багагүй байх.
 • Тендерт оролцогч нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хамгийн багадаа 1 ижил төстэй гэрээний үндсэн гүйцэтгэгчээр оролцсон байх. Мөн энэхүү гэрээний дүн нь 150,000,000.00₮-ээс багагүй эсвэл тэнцүү байх.
Багц 5: Хануул дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн нян судлалын лаборатор, ариутгалын төв тасгийн барилгын завсарын ажил 
 • Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ хамгийн багадаа 194,397,912.00₮ байх.
 • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн нь 194,397,912.00 ₮-өөс багагүй байх.
 • Тендерт оролцогч нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хамгийн багадаа 1 ижил төстэй гэрээний үндсэн гүйцэтгэгчээр оролцсон байх. Мөн энэхүү гэрээний дүн нь 160,000,000.00₮-ээс багагүй эсвэл тэнцүү байх
Тендер 2
Багц 1: Налайх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн нян судлалын лаборатор, ариутгалын төв тасгийн барилгын завсарын ажил 
 • Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ хамгийн багадаа 243,875,726.00₮ байх.
 • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн нь 243,875,726.00 ₮-өөс багагүй байх.
 • Тендерт оролцогч нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хамгийн багадаа 1 ижил төстэй гэрээний үндсэн гүйцэтгэгчээр оролцсон байх. Мөн энэхүү гэрээний дүн нь 195,000,000.00₮-ээс багагүй эсвэл тэнцүү байх.
Багц 2: Багануур дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн нян судлалын лаборатор, ариутгалын төв тасгийн барилгын завсарын ажил
 • Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ хамгийн багадаа 260,307,607.00 ₮ байх.
 • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн нь 260,307,607.00 ₮-өөс багагүй байх.
 • Тендерт оролцогч нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хамгийн багадаа 1 ижил төстэй гэрээний үндсэн гүйцэтгэгчээр оролцсон байх. Мөн энэхүү гэрээний дүн нь 210,000,000.00₮-ээс багагүй эсвэл тэнцүү байх.
Багц 3: Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нян судлалын лаборатор, ариутгалын төв тасгийн барилгын завсарын ажил 
 • Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ хамгийн багадаа 104,954,415.00₮ байх.
 • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн нь 104,954,415.00 ₮-өөс багагүй байх.
 • Тендерт оролцогч нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хамгийн багадаа 1 ижил төстэй гэрээний үндсэн гүйцэтгэгчээр оролцсон байх. Мөн энэхүү гэрээний дүн нь 85,000,000.00₮-ээс багагүй эсвэл тэнцүү байх
 
6. Сонирхсон тендерт оролцогч тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг дараах хаягаар авч болно.
 
Н.Бямбасүрэн, Б.Цэндаюуш.Төслийн ажилтан
Эрүүл мэндийн яам, “ЭМСХХ-4, 5”НТХН
Улаанбаатар – 48, Олимпийн гудамж-2
Засгийн газрын 8-р байрны өргөтгөл
3-р давхар, 4 тоот өрөө
Утас: 317920, 323095
Факс: 329369
 
7. Эрх бүхий тендерт оролцогч тендерийн баримт бичгийг худалдан авахыг хүсвэл:
 
Баянгол, Чингэлтэй, Хануул, Налайх, Багануур дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, Сүхбаатар, Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нян судлалын лаборатор, ариутгалын төв тасгийн барилгын засварын ажил гүйцэтгэх тендерийн баримт бичиг авах хүсэлтийг дээрх хаягийн дагуу бичгээр ирүүлнэ.
        Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 
        Банкны нэр: Төрийн банк 
        Дансны нэр: “ЭМСХХӨТӨЛБӨР-4ТӨСӨЛ/ТЕНДЕР/”
        Дансны дугаар: 2400 2606 7406
        SWIFT Code: STBMMNUB    
дансанд эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 200,000 (Хоёр зуун мянган) төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авах  буцаан үл олгогдох хураамжийг төлнө.
 
8. Тендерийг дээр дурдсан хаягаар, тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө тендерийн баримт бичигт шаардсан тендерийн баталгааны хамт ирүүлнэ. Тендерийг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дууссан даруйд тендерт оролцогчдын төлөөллийг (хэрэв тэд оролцохыг хүсвэл) байлцуулан нээнэ.
2018-02-08

Видео мэдээлэл

Хамтран ажилладаг байгууллагууд

Copyright © 2013
Developed by Super Assist Systems LLC